Skočiť na hlavný obsah
x

Program rokovaní OZ

Program zasadnutia OZ 18.04.2019

    Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva

     zvolaného na deň 12.12.2019 o 17.30 hod.

   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

1.Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa

2.Schválenie programu, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ

3.Kontrola plnenia uznesení

4.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2020

5.Určenie inventarizačných komisií : dielčia a ústredná

6.Úprava rozpočtu obce  - rok 2019

7.Správa hlav.kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 3.štvrťrok 2019

8.Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce

9.Rozpočet obce Kľak na roky 2020 - 2022

10.Žiadosť o zriadenie vecného bremena

11.Rôzne :

            -          Informácia o komunálnom odpade

            -          Plánované aktivity a podujatia : Silvester 2019,

                       pietne spomienkové zhromaždenie

12. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce

13. Návrh prijatých uznesení

14.Ukončenie zasadnutia OZ