Rôzne oznamy, výzvy
OZNAM

V dňoch od 27.5.2016 do 31.5.2016 budú zamestnanci

Slovenskej pošty vykonávať v obci Kľak odpis plynomerov.

Prosíme občanov o ich sprístupnenie.

Ďakujeme.

 
OZNAM

      REVITALIZÁCIA PAMÄTNÍKA SNP V OBCI KĽAK

                        BOLA REALIZOVANÁ

                VĎAKA FINANČNEJ PODPORE

     PREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 
Študuj na vysokej škole

 
Odpadové hospodárstvo

Vážení spoluobčania, vlastníci nehnuteľností, chatári a návštevníci obce

 

    Obec Kľak všeobecným záväzným nariadením obce číslo 2/2012

ustanovuje spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi  „KO“  ako

aj drobnými stavebnými odpadmi „DSO“ .

     Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať alebo inak s ním

zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Držitelia KO a DSO sú povinní :

z komunálneho odpadu vytriediť a oddeliť jednotlivé vyseparovateľné zložky.

Sklo

ČO ÁNO ?

Sklo

Sklenené obaly rôznej farby bez uzáverov a črepy z nich, dekoratívne a tabuľové

sklo, sklenené poháre.

ČO NIE ?

Porcelán, keramika dlaždice, zrkadlá, obrazovky, žiarivky, výbojky,  autosklo,

drôtové sklo, sklo kombinované s inými látkami, sklenené obaly znečistené

farbou, olejom, potravinami a zeminou

Papier

Čo ÁNO ?

Papier

noviny, časopisy, katalógy, letáky, tel. zoznamy, knihy bez väzby, zošity,

baliaci papier, kalendáre, papierové obaly od potravín a pracích

prostriedkov, rozložené papierové a kartónové škatule lepenka.

Čo NIE ?

použité papierové plienky a papierové vreckovky, papier znečistený potravinami, olejom, farbou, cementom, hlinou, a ropnými produktmi, fólie, lakované kartóny, vata celofán, obaly z mlieka a džúsov

 

Plasty, Kovy, Tetrapaky

Čo ÁNO?

Plasty

Stlačené PET fľaše, plastové fľaše, uzávery z fliaš, obalové fólie, tégliky

z jogurtov, masla, potravín, kozmetiky a iných predmetov, plastové hračky,

polystyrén.

Kovy

Konzervy, plechovky, kovové uzávery od nápojov, viečka z mliečnych výrobkov,

kompótové viečka, kovové obaly, kuchynské predmety, alobal,

Tetrapaky

Obaly z mlieka a džúsov

ČO NIE ?

Obaly veľmi znečistené potravinami, farbou, chemikáliami, obaly z jedov a glejov,

tlakové nádoby.

 

                   

DOPRAJME PRÍRODE DRUHÚ ŠANCU !!!

 
Zberový kalendár na rok 2016

 

ZBEROVÝ KALENDÁR - KĽAK

 

ROK 2016

 

Separovaný odpad

 

MESIAC

DEŇ

DÁTUM

Január

piatok

22.01.2016

Marec

piatok

18.03.2016

Máj

piatok

27.05.2016

Júl

piatok

22.07.2016

September

piatok

30.09.2016

November

piatok

25.11.2016

 

 

 

 

 

Odvoz komunálneho odpadu rok 2016

 

 

Každý párny týždeň v piatok.

 

Vážení občania !

 

Žiadame Vás, aby ste pristupovali k separovaniu odpadu zodpovedne –

to znamená, aby ste triedili odpad nasledovne :

           1. Papier áno : noviny, časopisy, katalógy, prospekty, listy, obálky 

              kancelársky papier, vlnitá papierová lepenka, kartón

  nie : obaly od mlieka, džúsov, celofán, kopírovací papier, papier  

  špinavý a mastný

 

2. Plasty áno : fólie, sáčky, tašky, PET fľaše /minerálky,nealkoholické  

    nápoje/

    nie : obaly z chemikálií, podlahové krytiny, vrstvené obaly

 

3.Sklo áno : fľaše, poháre, črepy

   nie: porcelán, zrkadlo, žiarovky, sklo obsahujúce drôt

 

Nesprávnym triedením vznikajú obci ďalšie náklady za odvoz odpadu.

 

Za pochopenie a dodržanie správneho triedenia Vám vopred ďakujeme