Skočiť na hlavný obsah
x

Rôzne oznamy, výzvy

Oznámenie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní

člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Kľak :

 

obecklak@mail.t-com.sk

 
Študuj na vysokej škole

studuj

 
Odpadové hospodárstvo

Vážení spoluobčania, vlastníci nehnuteľností, chatári a návštevníci obce

 

    Obec Kľak všeobecným záväzným nariadením obce číslo 2/2012

ustanovuje spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi  „KO“  ako

aj drobnými stavebnými odpadmi „DSO“ .

     Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať alebo inak s ním

zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Držitelia KO a DSO sú povinní :

z komunálneho odpadu vytriediť a oddeliť jednotlivé vyseparovateľné zložky.

Sklo

ČO ÁNO ?

Sklo

Sklenené obaly rôznej farby bez uzáverov a črepy z nich, dekoratívne a tabuľové

sklo, sklenené poháre.

ČO NIE ?

Porcelán, keramika dlaždice, zrkadlá, obrazovky, žiarivky, výbojky,  autosklo,

drôtové sklo, sklo kombinované s inými látkami, sklenené obaly znečistené

farbou, olejom, potravinami a zeminou

Papier

Čo ÁNO ?

Papier

noviny, časopisy, katalógy, letáky, tel. zoznamy, knihy bez väzby, zošity,

baliaci papier, kalendáre, papierové obaly od potravín a pracích

prostriedkov, rozložené papierové a kartónové škatule lepenka.

Čo NIE ?

použité papierové plienky a papierové vreckovky, papier znečistený potravinami, olejom, farbou, cementom, hlinou, a ropnými produktmi, fólie, lakované kartóny, vata celofán, obaly z mlieka a džúsov

 

Plasty, Kovy, Tetrapaky

Čo ÁNO?

Plasty

Stlačené PET fľaše, plastové fľaše, uzávery z fliaš, obalové fólie, tégliky

z jogurtov, masla, potravín, kozmetiky a iných predmetov, plastové hračky,

polystyrén.

Kovy

Konzervy, plechovky, kovové uzávery od nápojov, viečka z mliečnych výrobkov,

kompótové viečka, kovové obaly, kuchynské predmety, alobal,

Tetrapaky

Obaly z mlieka a džúsov

ČO NIE ?

Obaly veľmi znečistené potravinami, farbou, chemikáliami, obaly z jedov a glejov,

tlakové nádoby.

 

                   

DOPRAJME PRÍRODE DRUHÚ ŠANCU !!!

 
Zberový kalendár na rok 2017

 

ZBEROVÝ KALENDÁR - KĽAK

 

ROK 2017

 

Separovaný odpad

 

MESIAC

DEŇ

DÁTUM

Január

piatok

20.01.2017

Marec

piatok

17.03.2017

Máj

piatok

19.05.2017

Júl

piatok

21.07.2017

September

piatok

22.09.2017

November

piatok

24.11.2017

 

 

 

 

 

Odvoz komunálneho odpadu rok 2017

 

 

Každý párny týždeň v piatok.

 

Vážení občania !

 

Žiadame Vás, aby ste pristupovali k separovaniu odpadu zodpovedne –

to znamená, aby ste triedili odpad nasledovne :

           1. Papier áno : noviny, časopisy, katalógy, prospekty, listy, obálky 

              kancelársky papier, vlnitá papierová lepenka, kartón

  nie : obaly od mlieka, džúsov, celofán, kopírovací papier, papier  

  špinavý a mastný

 

2. Plasty áno : fólie, sáčky, tašky, PET fľaše /minerálky,nealkoholické  

    nápoje/

    nie : obaly z chemikálií, podlahové krytiny, vrstvené obaly

 

3.Sklo áno : fľaše, poháre, črepy

   nie: porcelán, zrkadlo, žiarovky, sklo obsahujúce drôt

 

Nesprávnym triedením vznikajú obci ďalšie náklady za odvoz odpadu.

 

Za pochopenie a dodržanie správneho triedenia Vám vopred ďakujeme