Skočiť na hlavný obsah
x

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kľak

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kľak na obdobie 2023 – 2029

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku v zmysle § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí dňa 15.06.2023 uznesením č. 35/2023 vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Kľak a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na deň 26. jún 2023 s termínom nástupu do funkcie od 01.07.2023, určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na 0,1 úväzku  / t. j 3,75 hod./týždeň / podľa § 11 ods. 4 písm. j zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Požiadavky na uchádzača :

1.kvalifikačné predpoklady
a/ ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
b/ znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov
c/ znalosť práce na PC
d/ občianska a morálna bezúhonnosť
e/ prax 5 rokov v pozícii hlavného kontrolóra

2.náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Kľak:
a/ meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje /e-mail,telefón/
b/ úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
c/ profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
d/ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – údaje potrebné na jeho vyžiadanie
e/ súhlas uchádzača so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra
f/ čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
g/ informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

Písomné prihlášky je potrebné odovzdať v termíne do 23. júna 2023 do 12.00 hod. na Obecný úrad v Kľaku, 966 77 Kľak č. 9 /osobne, poštou/, v obálke s označením: „Voľba hlavného kontrolóra obce „ - NEOTVÁRAŤ